IZSLUDINĀTA LEADER PROJEKTU KONKURSA 9.KĀRTA

Dobeles lauku partnerība izsludina

Leader projektu konkursa  9.kārtu

 projektu iesniegšana 29.10.23 - 29.11.23.

Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas ieviešanai.  Kārta tiek izsludināta Eiropas

lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gadam

apakšpasākumam 19.2. “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”.

DOBELES LAUKU PARTNERĪBAS ATTĪSTĪBAS STARTĒĢIJA

2015-2022 PIEEJAMS ŠEIT  

SLUDINAJUMS PAR IZSLUDINĀŠANU

Termiņš projektu iesniegšanai: no 2023. gada 29.oktobra līdz 2023. gada 29.novembrim

Kopējā 9.kārtā izsludinātā summa – 68 844,22 EUR

Izsludinātās aktivitātes:

Stratēģiskais mērķis 1: Uz vietējiem resursiem balstīta uzņēmējdarbības attīstība.

Rīcība Nr.1

Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai, attīstībai un konkurētspējas celšanai 65 286,27 EUR.

Maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam 40 000 EUR . Maksimālā atbalsta

intensitāte 70% individuālam projektam, 80% kopprojektam.

Stratēģiskais mērķis 2: Kvalitatīvas dzīves telpas izveide Dobeles lauku partnerības iedzīvotājiem.

Rīcība Nr.3 Atbalsts sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai teritorijas iedzīvotājiem - 3 557.95 EUR

Maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam 10 000 EUR

Maksimālā atbalsta intensitāte 90% Sabiedriskā labuma projektiem bez peļņas gūšanas nolūka.

Projektu īstenošanas termiņi: Ja tiek veikta būvniecība, teritorijas labiekārtošana – divi gadi no

LAD lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.   Ja projektu īsteno aktivitātē

“Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” un projektā paredzēta attiecināmo izmaksu pozīcija

“Ar projekta saistītā personāla atalgojuma un darbības nodrošināšana” izmaksas, kas pārsniedz

15% no projekta kopējās attiecināmo izmaksu summas – divi gadi no LAD lēmuma

pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu, , nepārsniedzot 2025.gada

1.septembri. Pārējiem projektiem projektu īstenošanas termiņš ir viens gads no LAD lēmuma

pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

 

Projekts jāiesniedz LAD Elektroniskās pieteikšanās sistēmā https://eps.lad.gov.lv/login.

 

Biedrība “Dobeles rajona lauku partnerība”

Adrese: Uzvaras iela 2, Dobele, LV-3701

Kontakti:Aija Šenbrūna, Tel. 29812300, e pasts Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu

 

Ar Dobeles lauku partnerības SVVA stratēģiju var iepazīties www.dobelespartneriba.lv ,

www.lad.gov.lv vai partnerības birojā Dobelē, Uzvaras ielā 2, 2 stāvā.

 

Informācija par projektu konkursu www.dobelespartneriba.lv.

 

 
8.kārta

Projektu rindojums 8.kārta

foto123

 

Dobeles lauku partnerība izsludina

Leader projektu konkursa  8.kārtu

 projektu iesniegšana 14.07.23 - 14.08.23.

Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas ieviešanai.  Kārta tiek izsludināta Eiropas

lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gadam

apakšpasākumam 19.2. “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”.

DOBELES LAUKU PARTNERĪBAS ATTĪSTĪBAS STARTĒĢIJA

2015-2022 PIEEJAMA ŠEIT

 Biedrības “Dobeles rajona lauku partnerība”  sludinājums

 

Termiņš, kad tiks uzsākta projektu iesnieguma pieņemšana

no 2023. gada 14.jūlija līdz 2023. gada 14.augustam

 

Sludinājuma kopsumma

Kopējā 8.kārtā izsludinātā summa – 196913.41 EUR

 

Rīcība Nr.1 Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai, attīstībai un konkurētspējas celšanai

175 321.76 EUR

Rīcība Nr.3 Atbalsts sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai teritorijas iedzīvotājiem –

21 591.65 EUR

Projektu īstenošanas termiņš

Ja tiek veikta būvniecība, teritorijas labiekārtošana – divi gadi no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu. Pārējiem projektiem projektu īstenošanas termiņš ir viens gads no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

Ja projektu īsteno aktivitātē “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” un projektā paredzēta attiecināmo izmaksu pozīcija “Ar projekta saistītā personāla atalgojuma un darbības nodrošināšana”, izmaksas, kas pārsniedz 15% no projekta kopējās attiecināmo izmaksu summas – divi gadi no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

Vietējās rīcības grupas nosaukums un adrese

Biedrība “Dobeles rajona lauku partnerība”

Uzvaras iela 2, Dobele, LV-3701

Kontaktinformācija

Aija Šenbrūna

Tel. 29812300, e-pasts Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu

Dace Vilmane

Tel. 29187113, e-pasts Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu

Ar Dobeles lauku partnerības SVVA stratēģiju un citiem saistošiem dokumentiem var iepazīties www.dobelespartneriba.lv, www.lad.gov.lv   vai partnerības birojā Dobelē, Uzvaras ielā 2, 2 stāvā.

Projektu iesniegšana

Projekta iesniegumu, kā arī vērtēšanas kritērijos norādīto papildu   informāciju var iesniegt tikai Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmā  https://eps.lad.gov.lv/login.

Kopā ar projekta iesniegumu iesniedzams arī atbalsta pretendenta pašnovērtējums par projekta atbilstību vietējās attīstības stratēģijā attiecīgajai rīcībai noteiktajiem projektu vērtēšanas kritērijiem, norādot katram kritērijam atbilstošo punktu skaitu un pamatojot punktu skaita atbilstību.

 

 

 

 

 

 

Rīcība

 

Stratēģiskais mērķis SM1 Uz vietējiem resursiem balstīta uzņēmējdarbības attīstība

Rīcība Nr.1  Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai, attīstībai un konkurētspējas celšanai.   (ELFLA) LAP 2014.–2020.gadam apakšpasākumam 19.2. “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē 19.21. “Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas”.

Atbalsta apmērs  

Izsludinātais atbalsta apmērs: 175 321.76 EUR

Maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam 40 000 EUR ,

Max atbalsta intensitāte 70% individuālam projektam, 80% kopprojektam

Atbalsta pretendenti

Juridiska persona, privātpersona, zemnieku saimniecība, individuālais komersants, biedrības un nodibinājumi, vietējā pašvaldība. Leader atbalsts tiek piešķirts uzņēmumiem, kuru apgrozījums noslēgtajā gadā pirms projekta iesniegšanas nepārsniedz 150 000 EUR.

Atbilstošā MK Noteikumu Nr.590 5.punktā minētā darbība

1. Jaunu produktu un pakalpojumu radīšana, esošo produktu un pakalpojumu attīstīšana, to realizēšana tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšana.

2. Lauksaimniecības produktu pārstrāde, to realizēšana tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšana.

3. Tādas vides radīšana vai labiekārtošana, kurā tiek realizēta vietējā produkcija, un jaunu realizācijas veidu ieviešana.

4. Darbinieku produktivitātes kāpināšana.

Rīcības apraksts

Rīcības ietvaros tiks atbalstīta jaunu uzņēmumu veidošana un esošo attīstība, konkurētspējas celšana nelauksaimnieciskajā uzņēmējdarbībā, lauksaimniecības produktu pārstrāde, lauku tūrisma un uzņēmējdarbības infrastruktūras sakārtošana. Ieguldījumi atbalstāmi būvniecībā, pamatlīdzekļu iegādē, sabiedriskajās attiecībās un personāla kvalifikācijas celšanā.  Papildu punkti tiek piešķirti par inovatīvām projektu idejām. Tiek atbalstīta kopprojektu veidošana.

 

 

 

Projektu vērtēšanas kritēriji

 

Stratēģiskais mērķis SM1 Uz vietējiem resursiem balstīta uzņēmējdarbības attīstība

 

 Rīcība Nr.1  Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai, attīstībai un konkurētspējas celšanai

 

Nr.

Vērtēšanas kritērijs

Kritērija piemērošanas apraksts

Maksimā­lais punktu skaits

Atsauce uz veidlapu

SM1 / Rīcība Nr.1  Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai, attīstībai un konkurētspējas celšanai.

 1. 1.

Projekts ir atbilstošs  Dobeles SVVA 2015-2020 stratēģijas rīcības plānā noteiktajai rīcībai,   atbilstošajam LAP 2014.-2020. gadam 19.2. pasākumam un 19.2.1. apakšaktivitātei, Ministru kabineta 13.10.2015. noteikumiem Nr. 590.

Atbilst - Tiek veikta atzīme “x” novērtēšanas veidlapā.

Neatbilst Izslēdzošais kritērijs, projekti, kas neatbilst stratēģijas rīcības plāna noteiktajai rīcībai, tālāk netiek vērtēti

 

Atbilst /Neatbilst

Projekta iesniegums kopumā, 

Vispārīgie projekta  vērtēšanas kritēriji

 1. 2.

Projekta iesniegumam ir pievienoti un atbilstoši noformēti projektu pamatojošie pavaddokumenti,  atbilstoši MK 590.not. prasībām un VRG nosacījumiem.

2

D, B1, B2, B3

 

2.1.

Projekta iesniegumam ir pievienoti un atbilstoši noformēti nepieciešamie pavaddokumenti, atbilstoši normatīviem aktiem. Ja projektā plānota būvniecība/ pārbūve/ ierīkošana /novietošana, restaurācija, atjaunošana, tad maksimālo punktu skaitu var saņemt, ja uz projekta iesniegšanas brīdi ir iesniegta normatīvajos aktos noteiktā būvniecības dokumentācija, atbilstoši plānotajai būvniecības iecerei un būvju grupai  un iepirkumu dokumentācija. Pievienoti visi pamatlīdzekļu iepirkuma dokumenti, sniegta pietiekama informācija par iepirkuma/ cenu aptaujas priekšmetu; iepirkuma/cenu aptaujas dalībniekiem Pievienoti visi VRG noteiktie norādītie papildus iesniedzamie dokumenti.

2

 

2.2.

Projekta iesniegumam nav pievienoti kāds no iepriekš (1punktā) nosauktajiem projekta pavaddokumentiem

0

 1. 3.

Projekta darbības virziens

2

B.1., B.2.

 

3.1.

Projekta rezultātā tiek uzsākta  jauna produkta ražošana vai uzlabota, attīstīta esoša produkta ražošana.

2

 

3.2.

Projektā rezultātā tiek izveidots jauns pakalpojums vai attīstīta, uzlabota esoša pakalpojuma sniegšana

1

 

3.3.

Ja informācija nav norādīta, nav izprotama un nav pamatota, pretendents saņem kritērijā 0 punktus.

0

 1. 4.

Projekta ieviešanas rezultātā radītas jaunas darba vietas, saglabājot esošās darba  vietas** (uzraudzības kritērijs)

 Norāda plānoto radīto darbavietu skaitu pēc projekta īstenošanas, atsevišķi pilna laika un daļēja laika darbavietas. Radīta darba vieta – ir noslēgts darba līgums ar darbinieku, nosakot normālu darba laiku, vai pašnodarbinātas personas saimnieciskās darbības uzsākšana, vai vairākas darba vietas sezonas darbu veikšanai, ja tajās kopā nostrādāto stundu skaits kalendāra gadā atbilst normālam darba laikam un ja par šādu darbinieku tiek maksātas valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas. Projekta ietvaros radītām darba vietām ir paredzēts atalgojums C. sadaļā. Ja pretendents izvēlās saglabāt tikai esošās darba vietas, neradot nevienu jaunu darba vietu, punkti netiek piešķirti.

Darba vietu novērtējumā jāņem vērā pretendentu iepriekš apstiprinātajos projektos noteiktais darba vietu skaits.

 

2

C.1., C.2.

 

4.1.

Izveidotas  divas  vai vairāk jaunas darba vietas, saglabājot esošās darba vietas,  sniegts apraksts par darba vietām, darba pienākumi  (nosaukto darba vietu skaitam jābūt adekvātam projekta saturam), jābūt paredzētam atbilstošam finansējumam naudas plūsmā.

2

 

4.2.

Izveidota viena jauna darba vieta, saglabājot esošās darba vietas.  sniegts apraksts par darba vietām, darba pienākumi  (nosaukto darba vietu skaitam jābūt adekvātam projekta saturam), jābūt paredzētam atbilstošam finansējumam naudas plūsmā.

1

 

4.3.

Netiek veidotas jaunas darba vietas

0

 1. 5.

Projekta idejas sagatavotība un pamatojums, resursi, pieredze.

 

3

A.1., A.2., B.1., B.2., Cita kritēriju papildu paskaidrojoša vai pamatojoša informācija, apraksti fotogrāfijas, u.c.

 

5.1.

Projekta ideja ir ekonomiski pamatota, skaidri aprakstīts produkts/pakalpojums, kas tiks attīstīts,  pārliecinošs un pamatots ražošanas un tehnoloģisko procesu apraksts/ pakalpojumu sniegšanas apraksts, skaidri aprakstītas veicamās darbības projekta ieviešanā, nosaukti un aprakstīti nepieciešamie materiālie un finanšu resursi un ieguldījumi, nosaukti sadarbības partneri ražošanas jautājumos. Plānotās aktivitātes un resursi sasniedz izvirzīto projekta mērķi. Aprakstīta un pamatota  pretendenta pieredze projekta mērķa sasniegšanā (plānoto produktu/pakalpojumu attīstībā). Jābūt aprakstītiem visiem šajā punktā nosauktajiem kritērijiem.

 

3

 

5.2.

5.1. punktā noteikto kritēriju apraksts pievienots nepilnīgi, projekta ideja aprakstīta vispārīgi, nav precīzi definēts produkts/pakalpojums, kas tiks attīstīts. Vispārīgi vai daļēji aprakstīti tehnoloģiskie procesi. Vispārīgi aprakstītas veicamās darbības, nepieciešamie finanšu un materiālie resursi, ieguldījumi, partneri, nav pamatota pieredze.

1

 

5.3.

Projekta idejas apraksts nepilnīgs, ļoti vājš vai nav pievienots.  Nav vai nepilnīgs preces/pakalpojuma apraksts, tehnoloģisko procesu apraksts. Nav pamatotas veicamās darbības, resursi, partneri. Nav aprakstīts un pamatots kāds no 6.1. punktā nosauktajiem kritērijiem

0

 1. 6.

Veikta tirgus izpēte un analīze, aprakstīta produkta pārdošanas stratēģija

 

2

B 2.3. cita papildus paskaidrojoša vai pamatojoša informācija, apraksti fotogrāfijas, u.c. parakstīti nodomu protokoli

 

6.1.

Veikta padziļināta tirgus izpēte produkcijas/ pakalpojuma realizācijai mērķtirgū, konkurences analīze, nosaukti preces/pakalpojuma pircēji (pievienoti parakstīti nodomu protokoli par realizāciju), skaidri definēta produkta/pakalpojuma izplatīšanas stratēģija, plānotās realizācijas cenas, realizācijas vietas,  nosaukti konkrēti sadarbības partneri realizācijas jautājumos.  Izpēte balstīta un pārbaudāmiem faktiem.  Jābūt aprakstītiem visiem šajā punktā nosauktajiem kritērijiem.

2

 

 

6.2.

Tirgus izpētes apraksts ir vispārīgs, daļējs, vispārīgi definētas preces/pakalpojuma pircēju grupas, realizācijas vietas, cenas,  vispārīgi izstrādāta preces/pakalpojuma izplatīšanas stratēģijā.  Izmantotie dati nav ticami vai pārbaudāmi. Nav pievienoti nodomu protokoli.

1

 

 

6.3.

Tirgus izpēte nav veikta vai veikta nekvalitatīvi.   

0

 

 1. 7.

Projekta riski un risku izvērtējums.

1

B.2.4. cita kritēriju  papildu paskaidrojoša vai pamatojoša informācija, apraksti fotogrāfijas, u.c

 

7.1.

Uzskaitīti un izvērtēti iespējamie riski, paredzēti pasākumi to novēršanai.

1

 

 

7.2.

Veikta nepilnīga risku uzskaite, nepārliecinošs to izvērtējums, nav paredzēti ticami pasākumi to novēršanai.

0.5

 

 

7.3.

Nav  risku  izvērtējuma  analīzes.

0

 

 1. 8.

Projekta ietvaros radītās inovācijas VRG līmenī, saskaņā ar SVVA stratēģijā noteikto definīciju

2

B.7., B.7.1. cita kritēriju  papildu paskaidrojoša vai pamatojoša informācija, apraksti fotogrāfijas, u.c

 

8.1.

Projekta rezultātā tiek radīts jauns (inovatīvs)  līdz šim Dobeles VRG teritorijā nebijis produkts vai pakalpojums (produkta inovācija).  Projekta iesniegumā pamatots, kāpēc projekta ideja ir inovatīva (definīcija un apraksts SVVA stratēģijā).

 

2

 

 

8.2.

Projekta rezultātā tiek ieviesta  līdz šim Dobeles VRG teritorijā nebijusi procesa, organizācijas, mārketinga inovācija (jauns, būtiski atšķirīgs tehnoloģiskais process vai metode produkta ražošanā vai pakalpojuma izveidē). Projekta iesniegumā pamatots, kāpēc projekta ideja ir inovatīva (definīcija un apraksts SVVA stratēģijā).

 

1

 

 

8.3.

Projekta rezultātā radītais produkts/ pakalpojums vai  process ir inovatīvs tikai projekta iesniedzēja darbības nodrošināšanai.

0.5

 

 

8.4.

Projekta iesniegumā nav pamatots, kāpēc projekta ideja ir inovatīva

 

0

 

 1. 9.

Projekta izmaksu pamatojums  

Projekta kopējās un attiecināmās izmaksas. Projekta iesniegumā parāda, ka plānotās projekta izmaksas atbilst gaidāmajiem rezultātiem, ievērojot saimnieciskuma un lietderības principu*.

Atbalsta pretendents iesniedz  detalizētu tāmi, kurā atšifrēta katra izdevumu pozīcija. Ja projektā ir vairākas budžeta sadaļas, t.i. būvniecības izmaksas un pamatlīdzekļu iegādes izmaksas, iesniedzama detalizēta tāme, kurā iekļautas abu pozīciju izmaksas vai divas detalizētas tāmes – par katru projekta budžeta sadaļu atsevišķi. Detalizētu tāmi atbalsta pretendents sagatavo brīvā formā un apliecina ar savu parakstu. Ja ar projekta pieteikumu tiek iesniegta iepirkumu dokumentācija, tehniskais projekts, kurā redzama detalizēta tāme, papildus dokuments nav jāiesniedz.

2

B.10., C.1.

 

9.1.

Plānotās izmaksas ir pamatotas un orientētas uz mērķa sasniegšanu, detalizēti un atbilstoši atspoguļotas. Norādīts izmaksu pamatojums projekta mērķa sasniegšanai.

2

 

9.2.

Plānotās izmaksas ir daļēji pamatotas un orientētas uz plānotā mērķa sasniegšanu

1

 

9.3.

Plānotās izmaksas nav pamatotas un orientētas uz plānotā mērķa sasniegšanu

0

 1. 10.

Projekts tiek īstenots kā kopprojekts

 

1

Informācija par kopprojekta dalībniekiem

 

10.1

Projekts tiek ieviests kā kopprojekts (MK 590)

1

 

10.2

Projekts netiek ieviests kā kopprojekts (MK 590)

0

 1. 11.

Projekta rezultātā  tiek  attīstīta sociālā uzņēmējdarbība

Tiks pārbaudīts LM Sociālo uzņēmumu reģistrā

1

B.2.7.

 

11.1.

Projekts paredz  attīstīt sociālo uzņēmējdarbību. Atbalsta pretendents ir saņēmis sociālā uzņēmuma statusu.

1

 

 

11.2.

Projektā nav paredzēta sociālās uzņēmējdarbības attīstība.

 

 

0

 

 1. 12.

Tiek atjaunots, popularizēts, lietderīgi izmantots kultūrvēsturiskais mantojums, amatniecības tradīcijas.

 

1

B. 2.7.  cita kritēriju papildu paskaidrojoša vai pamatojoša informācija, apraksti fotogrāfijas, u.c.

 

12.1

Projekta rezultātā tiek plānotas aktivitātes, kas tieši vērstas uz kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu, kas ir aprakstīts un pamatots projekta iesniegumā.

1

 

 

12.2

Projekta rezultāts nav saistīts ar kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu.

0

 

13.

Pielāgošanās klimata pārmaiņām, to ietekmes mazināšana

1

B.6.1.

 

13.1

Projekta īstenošana sekmē mērķu sasniegšanu saistībā ar klimata pārmaiņām (aprites ekonomikas attīstību, atjaunojamās enerģijas izmantošanu,  bioloģisko produktu ražošanā u.c.) Pievienots pamatojums un apraksts, kā tiks veicināta klimata mērķu sasniegšana.

1

 

 

13.2

Projekts nav saistīts ar klimata mērķu sasniegšanu

0

 

14.

Atbalsta pretendenta darbība reģistrēta Dobeles VRG teritorijā

1

Fiziska persona iesniedz PMLP izziņu. Ja izziņa netiek iesniegta punkti netiek piešķirti

 

14.1

Juridiskas personas juridiskā adrese vai struktūrvienības  adrese – līdz projekta iesniegšanai reģistrēta Dobeles VRG teritorijā.

Fiziska persona līdz projekta iesniegšanai deklarēta Dobeles VRG teritorijā

1

 

 

14.2

Juridiskas personas juridiskā adrese vai struktūrvienības  adrese – līdz projekta iesniegšanai nav  reģistrēta Dobeles VRG teritorijā.

Fiziska persona līdz projekta iesniegšanai nav deklarēta Dobeles VRG teritorijā

0

 

15.

Projektā plānoti  informācijas un publicitātes pasākumi** (uzraudzības rādītājs).

 

1

D, B.2.7.

 

15.1.

Projektā sniegta papildus informācija pieteikuma D sadaļā par to, kā tiks nodrošināta projekta publicitāte un informācijas izplatīšana par projekta realizāciju un rezultātu izplatīšanu (obligātās prasības, sociālie tīkli, internets, prese), atsauce uz Dobeles rajona lauku partnerību.

1

 

 

15.2.

Projektā sniegtā informācija par publicitāti - ir tikai atsauce uz MK noteikumiem, regulām; nav sniegta informācija par publicitātes nodrošināšanu ar atsauci uz Dobeles rajona lauku partnerību

0

 

16.

Atbalsta pretendenta saņemtais finansējums projektu ieviešanai 2014-2020 plānošanas periodā LEADER programmas Dobeles rajona lauku partnerības SVVA stratēģijas ietvaros.

1

VRG datu bāze

          

16.1.

 

 

Atbalsta pretendents  nav  saņēmis finansējumu projektu ieviešanai 2014-2020 plānošanas periodā LEADER programmas Dobeles rajona lauku partnerības SVVA stratēģijas ietvaros.

1

 

 

16.2.

Atbalsta pretendents  jau ir saņēmis finansējumu viena vai vairāku  projektu ieviešanai 2014-2020 plānošanas periodā LEADER programmas Dobeles rajona lauku partnerības SVVA stratēģijas ietvaros.

0

 

17.

Īpašais projektu vērtēšanas kritērijs

Tiek piemērots tikai,  ja vairāki projekti ieguvuši vienādu punktu skaitu

0.01

 

 

 

Pielietojams, ja vairāki projekti ieguvuši vienādu punktu skaitu – ņem vērā vidējo vērtējumu kritērijos Nr.2., 3., 5., un 6.

Projektam, kurš minētajos kritērijos iegūst augstāku vidējo vērtējumu papildu tiek piešķirts 0.01 punkts.

0.01

 

 

 

Ja arī šajā gadījumā punktu skaits ir vienāds,  tad projekti ar vienādajiem punktiem tiek salīdzināti tikai savstarpēji papildus 0,01 punkts tiek piešķirts projektam, kas rada vairāk jaunas darba vietas.

0.01

 

Maksimālais punkti skaits 23

                           Minimālais punktu skaits projekta apstiprināšanai 12

 

 

 

 

 

Rīcība

SM2 Kvalitatīvas dzīves telpas izveide Dobeles lauku partnerības iedzīvotājiem.  Rīcība Nr.3  Atbalsts sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai teritorijas iedzīvotājiem

Apbalsta apmērs 

Izsludinātais atbalsta apmērs: 21 591.65 EUR

Maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam 10 000 EUR

Max atbalsta intensitāte 90% Sabiedriskā labuma projektiem bez pelņas gūšanas nolūka.

Atbalsta pretendenti

Juridiska persona (tostarp vietējā pašvaldība, biedrība un nodibinājums) vai fiziska persona, kas īstenos sabiedriskā labuma projektu.

Atbilstošā MK Noteikumu Nr.590 5.2.2.punktā minētās darbības

1.  Sabiedrisko aktivitāšu (tostarp apmācību un interešu klubu, sociālās aprūpes vietu, kultūras, vides aizsardzības, sporta un citu brīvā laika pavadīšanas aktivitāšu) dažādošana.

Rīcības apraksts

Rīcības ietvaros tiks atbalstīti ieguldījumi sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem - kultūras, sporta, interešu grupu un cita veida pilnvērtīga brīvā laika pavadīšanas aktivitāšu izveidei un pilnveidošanai, kultūras un dabas mantojuma pieejamības uzlabošanai, ja tiek pierādīta to ilgtspēja.

 

 

 

Projektu vērtēšanas kritēriji

SM2 Kvalitatīvas dzīves telpas izveide Dobeles lauku partnerības iedzīvotājiem.

Rīcība Nr.3  Atbalsts sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai teritorijas iedzīvotājiem

Nr.

Vērtēšanas kritērijs

Kritērija piemērošanas apraksts

Maksimā­lais punktu skaits

Atsauce uz veidlapu

SM2 /  Rīcība Nr.3  Atbalsts sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai teritorijas iedzīvotājiem

 1. 1.

Projekts ir atbilstošs  Dobeles SVVA 2015-2020 stratēģijas rīcības plānā noteiktajai rīcībai,   atbilstošajam LAP 2014.-2020. gadam 19.2. pasākumam un 19.2.1. apakšaktivitātei, Ministru kabineta 13.10.2015. noteikumiem Nr. 590.

Atbilst - Tiek veikta atzīme “x” novērtēšanas veidlapā.

Neatbilst Izslēdzošais kritērijs, projekti, kas neatbilst stratēģijas rīcības plāna noteiktajai rīcībai, tālāk netiek vērtēti

 

Atbilst /Neatbilst

Projekta iesniegums kopumā, 

Vispārīgie projekta  vērtēšanas kritēriji

 1. 2.

Projekta iesniegumam ir pievienoti un atbilstoši noformēti projektu pamatojošie pavaddokumenti,  atbilstoši MK 590.not. prasībām un VRG nosacījumiem.

2

D, B1, B2., B3

 

2.1.

Projekta iesniegumam ir pievienoti un atbilstoši noformēti nepieciešamie pavaddokumenti, atbilstoši normatīviem aktiem. Ja projektā plānota būvniecība/ pārbūve/ ierīkošana /novietošana, restaurācija, atjaunošana, tad maksimālo punktu skaitu var saņemt, ja uz projekta iesniegšanas brīdi ir iesniegta normatīvajos aktos noteiktā būvniecības dokumentācija, atbilstoši plānotajai būvniecības iecerei un būvju grupai  un iepirkumu dokumentācija. Pievienoti visi pamatlīdzekļu iepirkuma dokumenti, sniegta pietiekama informācija par iepirkuma/ cenu aptaujas priekšmetu; iepirkuma/cenu aptaujas dalībniekiem Pievienoti visi VRG noteiktie norādītie papildus iesniedzamie dokumenti.

2

 

2.2.

Projekta iesniegumam nav pievienoti kāds no iepriekš (1punktā)  nosauktajiem projekta pavaddokumentiem

0

 1. 3.

Projekta nozīmīgums novada iedzīvotāju vajadzībām

 

5

A1., A.2., B.1., B2.

 

3.1.

Projekta nozīmīgums  vietējo iedzīvotāju vajadzībām skaidri pamatots - sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai, skaidri definētas mērķa grupas un to skaitliskais lielums, kas gūs labumu no projekta realizācijas. Skaidri aprakstīts ieguvums no projekta sabiedrībai.

Projektam pievienots iedzīvotāju sapulces protokols, aptauja par  projekta nozīmīgumu un ieviešanas nepieciešamību. Sapulces protokolā un aptaujā jābūt skaidri norādītais saistībai ar projektā plānotajām aktivitātēm.

5

 

3.2.

Projekta nozīmīgums  vietējo iedzīvotāju vajadzībām un aktivitāšu dažādošanai pamatots vispārīgi, daļēji  definētas mērķa grupas, kas gūs labumu no projekta realizācijas,  nav nosaukts to lielums. Daļēji vai neskaidri aprakstīts ieguvums sabiedrībai.

3

 

3.3.

Projekta nozīmīgums nav, vai nepietiekoši pamatots vietējo iedzīvotāju vajadzībām- sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai, nav vai nekvalitatīvi  definētas mērķa grupas, kas gūs labumu no projekta realizācijas.  Nav pamatots vai ticams ieguvums sabiedrībai.

0

 1. 4.

Projekta gatavība, pamatojums, ieviešanas plāns mērķa sasniegšanai

3

B.1., B.2.

 

4.1.

Projektā skaidri aprakstīta esošā situācija un pamatotas veicamās aktivitātes, skaidri noteiktas darbības projekta ieviešanai, definēti nepieciešamie resursi un ieguldījumi, riski,  projekta rezultātu publiskā pieejamība.  Plānotās aktivitātes un resursi sasniedz izvirzīto projekta mērķi. Aprakstīta un pamatota  pretendenta pieredze projekta mērķa sasniegšanā. Jābūt aprakstam par visiem norādītajiem kritērijiem.

3

 

4.2.

Projektā vispārīgi  aprakstīta esošā situācija un veicamās aktivitātes, nav skaidri noteiktas darbības projekta ieviešanai, nav skaidri definēti nepieciešamie resursi un ieguldījumi, riski, daļēji pamatota projekta rezultātu publiskā pieejamība. Daļēji aprakstītas plānotās aktivitātes un resursi daļēji sasniedz izvirzīto projekta mērķi. Daļēji aprakstīta un pamatota  pretendenta pieredze projekta mērķa sasniegšanā.

1

 

4.3.

Projektā nav vai nekvalitatīvi  aprakstīta esošā situācija un veicamās aktivitātes, nav vai nekvalitatīvi noteiktas darbības projekta ieviešanai, nav vai neskaidri definēti nepieciešamie resursi un ieguldījumi, daļēji pamatota projekta rezultātu publiskā pieejamība, nav vai nekvalitatīvi aprakstītas plānotās aktivitātes un resursi daļēji sasniedz izvirzīto projekta mērķi. Nav vai nekvalitatīva aprakstīta un pamatota  pretendenta pieredze projekta mērķa sasniegšanā.

0

 1. 5.

Projekta ilgtspēja *(uzraudzības kritērijs)

2

B.2.5., B.2.7. cita kritēriju papildu paskaidrojoša vai pamatojoša informācija, apraksti fotogrāfijas, u.c.

 

5.1.

Projekta iesniegumā skaidri pamatota un apliecināta  projekta ilgtspēja vismaz 5 gadus pēc projekta īstenošanas, definēti resursi projekta rezultātu uzturēšanai,  pamatots kā projekta rezultāti tiks atbilstoši uzturēti un izmantoti paredzētajam mērķim pēc projekta ieviešanas.

2

 

5.2.

Projekta iesniegumā nepilnīgi pamatota un apliecināta  projekta ilgtspēja vismaz 5 gadus pēc projekta īstenošanas, nepilnīgi  definēti resursi projekta rezultātu uzturēšanai,  nav pārliecinoši pamatots, kā projekta rezultāti tiks atbilstoši uzturēti un izmantoti paredzētajam mērķim pēc projekta ieviešanas.

1

 

5.3.

Projektā nav  vai nekvalitatīvi pamatota rezultātu uzturēšanas ilgtspēja

0

 1. 6.

Projekta ietvaros radītās inovācijas VRG līmenī, saskaņā ar SVVA stratēģijā noteikto definīciju

2

B.7., B.7.1. cita  kritēriju papildu paskaidrojoša vai pamatojoša informācija, apraksti fotogrāfijas, u.c

 

6.1.

Projekta rezultātā tiek radīts jauns (inovatīvs)  līdz šim Dobeles VRG teritorijā nebijis produkts vai pakalpojums (produkta inovācija).  Projekta iesniegumā pamatots, kāpēc projekta ideja ir inovatīva (definīcija un apraksts SVVA stratēģijā).

 

2

 

 

6.2.

Projekta rezultātā tiek ieviesta procesa, resursu, sociālā vai mārketinga inovācija (jauns, būtiski atšķirīgs tehnoloģiskais process vai metode produkta ražošanā vai pakalpojuma izveidē). Projekta iesniegumā pamatots, kāpēc projekta ideja ir inovatīva (definīcija un apraksts SVVA stratēģijā).

 

1

 

 

6.3.

Projekta rezultātā radītais produkts/ pakalpojums vai  process ir inovatīvs tikai projekta iesniedzēja darbības nodrošināšanai.

0.5

 

 

6.4.

Projekta iesniegumā nav pamatots, kāpēc projekta ideja ir inovatīva

 

0

 

 1. 7.

Projekta rezultātā uzlabojas  jauniešiem (17-25 g.v.) un sociālas mazaizsargāto personu riska grupām iespēja saņemt kvalitatīvus pakalpojumus, izmantot infrastruktūru, pieejamību

*(uzraudzības kritērijs)

1

B.2.7. cita  kritēriju papildu paskaidrojoša vai pamatojoša informācija, apraksti fotogrāfijas, u.c

 

7.1.

Projekts paredz jauniešu vai sociāli mazaizsargāto personu iesaisti piemēram, tieši mērķa grupai izveidotu pakalpojumu, infrastruktūru, pieejamību kas ir aprakstīts un pamatots projekta iesniegumā.

1

 

 

7.2.

Projektā nav paredzēta  jauniešu vai sociāli mazaizsargāto personu atbalstu saistītas aktivitātes.

 

0

 

 1. 8.

Tiek atjaunots, popularizēts, lietderīgi izmantots kultūrvēsturiskais mantojums, amatniecības tradīcijas.

 

1

B. 2.7.  cita kritēriju papildu paskaidrojoša vai pamatojoša informācija, apraksti fotogrāfijas, u.c.

 

8.1

Projekta rezultātā tiek plānotas aktivitātes, kas tieši vērstas uz kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu, kas ir aprakstīts un pamatots projekta iesniegumā.

1

 

 

8.2

Projekta rezultāts nav saistīts ar kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu.

0

 

 1. 9.

Atbalsta pretendenta darbība reģistrēta Dobeles VRG teritorijā

1

Fiziska persona iesniedz PMLP izziņu. Ja izziņa netiek iesniegta punkti netiek piešķirti

 

9.1

Juridiskas personas juridiskā adrese vai struktūrvienības  adrese – līdz projekta iesniegšanai reģistrēta Dobeles VRG teritorijā.

Fiziska persona līdz projekta iesniegšanai deklarēta Dobeles VRG teritorijā

1

 

 

9.2

Juridiskas personas juridiskā adrese vai struktūrvienības  adrese – līdz projekta iesniegšanai nav  reģistrēta Dobeles VRG teritorijā.

Fiziska persona līdz projekta iesniegšanai nav deklarēta Dobeles VRG teritorijā

0

 

 1. 10.

Projektā plānoti  informācijas un publicitātes pasākumi** (uzraudzības rādītājs).

 

1

B.2.7., D

 

10.1.

Projektā sniegta papildus informācija pieteikuma D sadaļā par to, kā tiks nodrošināta projekta publicitāte un informācijas izplatīšana par projekta realizāciju un rezultātu izplatīšanu (obligātās prasības, sociālie tīkli, internets, prese), atsauce uz Dobeles rajona lauku partnerību.

1

 

 

10.2.

Projektā sniegtā informācija par publicitāti - ir tikai atsauce uz MK noteikumiem, regulām; nav sniegta informācija par publicitātes nodrošināšanu ar atsauci uz Dobeles rajona lauku partnerību

0

 

 1. 11.

Atbalsta pretendenta saņemtais finansējums projektu ieviešanai 2014-2020 plānošanas periodā LEADER programmas Dobeles rajona lauku partnerības SVVA stratēģijas ietvaros.

1

VRG datu bāze

          

11.1.

 

 

Atbalsta pretendents  nav  saņēmis finansējumu projektu ieviešanai 2014-2020 plānošanas periodā LEADER programmas Dobeles rajona lauku partnerības SVVA stratēģijas ietvaros.

1

 

 

11.2.

Atbalsta pretendents  jau ir saņēmis finansējumu viena vai vairāku  projektu ieviešanai 2014-2020 plānošanas periodā LEADER programmas Dobeles rajona lauku partnerības SVVA stratēģijas ietvaros.

0

 

 1. 12.

Īpašais projektu vērtēšanas kritērijs

Tiks izmantots tikai,  ja vairāki projekti ieguvuši vienādu punktu skaitu

0.01

 

 

12.1.

Pielietojams, ja vairāki projekti ieguvuši vienādu punktu skaitu – ņem vērā vidējo vērtējumu kritērijos Nr. 2., 3., 4., un 5.

Projektam, kurš minētajos kritērijos iegūst augstāku vidējo vērtējumu papildu tiek piešķirts 0.01 punkts.

0.01

 

 

12.2.

Ja arī šajā gadījumā punktu skaits ir vienāds,  tad projekti ar vienādajiem punktiem tiek salīdzināti tikai savstarpēji papildus 0,01 punkts tiek piešķirts projektam,  kura rezultātā ieguvums ir lielākai mērķa grupai.

0.01

 

Maksimālais punkti skaits 19

                           Minimālais punktu skaits projekta apstiprināšanai 10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* kritērijos minēto nosacījumu  izpilde jānodrošina projekta uzraudzības laikā. Nosacījumu neizpildes gadījumā var tikt piemērota finanšu korekcija atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr.598 6.pielikumam.

 

 

 
Turpinās tikšanās un diskusijas ar iedzīvotājiem

Turpinās tikšanās un diskusijas ar partnerības iedzīvotājiem un uzņēmējiem par 

jaunā perioda Attīstības stratēģijas izstrādi 2022- 2027.g. periodam.

Aicinām uz kopīgām sanāksmēm:

24.maijā, Lielauces kultūras namā, plkst. 15.00

31.maijā jauniešu centrā "Domu nams" Augstkalnē, plkst 11.00

6.jūnijā, Īles tautas namā, plkst. 18.00

7.jūnijā Zebrenes pagasta pārvaldē, plkst. 14.00

14.jūnijā Jaunbērzes kultūras namā, plkst. 18.00

 

Lūdzu izsakiet savu viedokli un idejas par pagājušā periodā paveikto un ieteikumus nākošajai stratēģijai:

Aptauja saitē:

 

 
Dobeles lauku partnerībai ievēlēta Padome jaunā sastāvā.

Dobeles lauku partnerības biedru sapulcē, kas notika š.g. 18.maijā Dobelē,

tika ievēlēti biedrības Padomes jaunie locekļi.

Turpmāk Dobeles partnerības padomē darbosies:

Edīte Bēvalde - Penkules biedrība "Liepas", lauku sieviešu pārstāve;

Sandris Laizāns - Tērvetes amatnieku biedrība; 

Roberts Sīlis - Jauniešu biedrības "Saspraude"pārstāvis, jauniešu pārstāvis

Zaiga Vismane - IK "Zaigas nami", uzņēmēja

Arvīds Borherts - Smiļģis - SIA BS Bicycles, uzņēmējs

Sarmīte Vilsone - Zemnieku saimniecība "Vilsoni", lauku uzņēmēja

Edgars Laimiņš - Dobeles novada pašvaldības pārstāvis

Indra Špela - Dobeles novada pašvaldības pārstāvis

Linda Mierlauka - Dobeles novada pašvaldības pārstāvis

 
Leader projektu konkursa 7.kārtas rezultāti

Ir veikta Dobeles partnerībā iesniegto 23 Leader projektu izvērtēšana, rezultāti:

LAP pasākuma „Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā attīstība)” apakšpasākuma
„Darbību īstenošana saskaņā ar SVVA stratēģiju”
7.kārtas (20.11.2022.- 20.12.2022.) sarindoto  projektu pieteikumu saraksts
biedrībā "Dobeles rajona lauku partnerība" Stratēģiskais mērķis 1: Uz vietējiem resursiem balstīta uzņēmējdarbības attīstībaIzsludinātais finansējums Eur: Rīcība Nr.1  Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai, attīstībai un k 439574,90  Nr.Projekta Nr. Ieviešanas vietaPubliskais finansējums euroPunktu skaits ar papildu kritērijiemProjekta atbilstība
 SVVA stratēģijai12022/AL30/7/A019.21.01/10 Krimūnu pagasts, Dobeles novads2 069,4815,90Atbilst Dobeles VRG SVVA stratēģijai,  finansējums pietiek22022/AL30/7/A019.21.01/15Dobele,     Dobeles novads17 938,2014,51Atbilst Dobeles VRG SVVA stratēģijai,  finansējums pietiek32022/AL30/7/A019.21.01/21Zebrenes pagasts, Dobeles novads26 235,4514,50Atbilst Dobeles VRG SVVA stratēģijai,  finansējums pietiek42022/AL30/7/A019.21.01/9Vītiņu pagasts, Dobeles novads7 399,3114,31Atbilst Dobeles VRG SVVA stratēģijai,  finansējums pietiek52022/AL30/7/A019.21.01/3Auru pagasts14 230,9614,30Atbilst Dobeles VRG SVVA stratēģijai,  finansējums pietiek62022/AL30/7/A019.21.01/22Bērzes pagasts19 290,6014,00Atbilst Dobeles VRG SVVA stratēģijai,  finansējums pietiek72022/AL30/7/A019.21.01/6Dobele,     Dobeles novads23 847,8213,80Atbilst Dobeles VRG SVVA stratēģijai,  finansējums pietiek82022/AL30/7/A019.21.01/4Augstkalnes pagasts, Dobeles novads28 000,0013,50Atbilst Dobeles VRG SVVA stratēģijai,  finansējums pietiek92022/AL30/7/A019.21.01/1Vītiņu pagasts, Dobeles novads3 800,1613,40Atbilst Dobeles VRG SVVA stratēģijai,  finansējums pietiek102022/AL30/7/A019.21.01/18Dobeles pagasts, Dobeles novads 6 328,0013,30Atbilst Dobeles VRG SVVA stratēģijai,  finansējums pietiek112022/AL30/7/A019.21.01/8Penkules pagasts 8 534,4613,20Atbilst Dobeles VRG SVVA stratēģijai,  finansējums pietiek122022/AL30/7/A019.21.01/7Bikstu pagasts 28 000,0013,10Atbilst Dobeles VRG SVVA stratēģijai,  finansējums pietiek132022/AL30/7/A019.21.01/14Dobele28 000,0012,60Atbilst Dobeles VRG SVVA stratēģijai,  finansējums pietiek142022/AL30/7/A019.21.01/13Bikstu pagasts19 069,8312,51Atbilst Dobeles VRG SVVA stratēģijai,  finansējums pietiek152022/AL30/7/A019.21.01/20Bērzes pagasts, Dobeles novads6 610,8312,50Atbilst Dobeles VRG SVVA stratēģijai,  finansējums pietiek162022/AL30/7/A019.21.01/2Vītiņu pagasts28 000,0012,40Atbilst Dobeles VRG SVVA stratēģijai,  finansējums pietiek172022/AL30/7/A019.21.01/19Bērzes pagasts11 826,4712,20Atbilst Dobeles VRG SVVA stratēģijai,  finansējums pietiek182022/AL30/7/A019.21.01/23Tērvetes pagasts, Dobeles novads12 422,5512,10Atbilst Dobeles VRG SVVA stratēģijai,  finansējums pietiek192022/AL30/7/A019.21.01/24Vītiņu pagasts28 000,0012,00Atbilst Dobeles VRG SVVA stratēģijai,  finansējums pietiek202022/AL30/7/A019.21.01/16Auru pagasts, Dobeles novads10 063,1911,00Neatbilst Dobeles VRG SVVA stratēģijai,  vērtējumā nav savākts minimālais punktu skaits, projekts noraidīts.212022/AL30/7/A019.21.01/12Vītiņu pagats 28 000,009,80Neatbilst Dobeles VRG SVVA stratēģijai,  vērtējumā nav savākts minimālais punktu skaits, projekts noraidīts.222022/AL30/7/A019.21.01/17Dobeles novads8 382,658,40Neatbilst Dobeles VRG SVVA stratēģijai,  vērtējumā nav savākts minimālais punktu skaits, projekts noraidīts.232022/AL30/7/A019.21.01/5Dobeles novads19 303,13 Neatbilst Dobeles VRG SVVA stratēģijai, projekts noraidīts.   
 
Semināri par Leader projektu konkursu 7.kārtas nosacījumiem

Aicinām uz semināriem par Leader  projektu 7.kārtas nosacījumiem.

Semināros informēsim par nosacījumiem projektu iesniegšanai un projektu veidlapas aizpildīšanu.

16.11.22 Seminārs plkst. 10.00 Dobeles PIAUC telpās, Brīvības ielā 7, Dobele

Reģistrēšanās saite  https://forms.gle/ZqzX9yqAUfuC69YQA 

Darba kārtība

 Semināra prezentācijas:

Vispārīgie nosacījumi 7.kārtai - prezentācija pielikumā.

Veidlapas aizpildīšanas nosacījumi - prezentācija pielikumā.

 

24.11.22. Seminārs Tiešsaistē TEAM Platforma plkst. 16.00

Reģistrēšanās saite  https://forms.gle/QRtiz2Tkme3FHutK7 

Darba kārtība

 
7.kārtas izlsudināšana

https://www.lad.gov.lv/lv/katalogs/atbalsts-leader-vietejai-attistibai-un-sabiedribas-virzitas-vietejas-attistibas-strategiju-istenosana-strategijas

Dobeles lauku partnerība izsludina Leader projektu konkursa

7.kārtu projektu iesniegšana 20.11.22 - 20.12.22.

 

Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas ieviešanai.  Kārta tiek izsludināta Eiropas

lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gadam

apakšpasākumam 19.2. “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”.

Sabiedrības virzītas vietējās attīstības

DOBELES LAUKU PARTNERĪBAS ATTĪSTĪBAS STARTĒĢIJA 2015-2022 PIEEJAMA ŠEIT

 

Biedrības “Dobeles rajona lauku partnerība”  sludinājums

Biedrība “Dobeles rajona lauku partnerība” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 7. kārtu 

Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas ieviešanai.  Kārta tiek izsludināta

Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gadam

apakšpasākumam 19.2. “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”.

 

Termiņš, kad tiks uzsākta projektu iesnieguma pieņemšana

no 2022. gada 20.novembra līdz 2022. gada  20.decembrim

 

Sludinājuma kopsumma

Kopējā 7.kārtā izsludinātā summa –   439 574.90 EUR

Rīcība Nr.1  Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai, attīstībai un konkurētspējas celšanai –   439 574.90 EUR.

Projektu  īstenošanas termiņš

Ja tiek veikta būvniecība, teritorijas labiekārtošana – divi gadi no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu. Pārējiem projektiem projektu īstenošanas termiņš ir viens gads no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

Vietējās rīcības grupas nosaukums un adrese

Biedrība “Dobeles rajona lauku partnerība”

Uzvaras iela 2, Dobele, LV-3701

Kontaktinformācija

Aija Šenbrūna

Tel.  29812300, e-pasts Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu  

Dace Vilmane

Tel. 29187113, e-pasts Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu

Ar Dobeles lauku partnerības SVVA stratēģiju un citiem saistošiem dokumentiem var iepazīties www.dobelespartneriba.lv, www.lad.gov.lv  vai partnerības birojā Dobelē, Uzvaras ielā 2, 2 stāvā.

Projektu iesniegšana

Projekta iesniegumu, kā arī vērtēšanas kritērijos norādīto papildu  informāciju  var iesniegt tikai Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmā  https://eps.lad.gov.lv/login.

Kopā ar projekta iesniegumu iesniedzams arī atbalsta pretendenta pašnovērtējums par projekta atbilstību vietējās attīstības stratēģijā attiecīgajai rīcībai noteiktajiem projektu vērtēšanas kritērijiem, norādot katram kritērijam atbilstošo punktu skaitu un pamatojot punktu skaita atbilstību.

 

Rīcība

 

Stratēģiskais mērķis SM1 Uz vietējiem resursiem balstīta uzņēmējdarbības attīstība

Rīcība Nr.1   Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai, attīstībai un konkurētspējas celšanai.  (ELFLA) LAP 2014.–2020.gadam apakšpasākumam 19.2. “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē 19.21. “Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas”.

Atbalsta apmērs

Izsludinātais atbalsta apmērs: 439 574.90 EUR

Maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam 40 000 EUR ,

Max atbalsta intensitāte 70% individuālam projektam, 80% kopprojektam

Atbalsta pretendenti

Juridiska persona, privātpersona, zemnieku saimniecība, individuālais komersants, biedrības un nodibinājumi, vietējā pašvaldība. Leader atbalsts tiek piešķirts uzņēmumiem, kuru apgrozījums noslēgtajā gadā pirms projekta iesniegšanas nepārsniedz 150 000 EUR.

Atbilstošā MK Noteikumu Nr.590 5.punktā minētā darbība

1. Jaunu produktu un pakalpojumu radīšana, esošo produktu un pakalpojumu attīstīšana, to realizēšana tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšana.

2. Lauksaimniecības produktu pārstrāde, to realizēšana tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšana.

3. Tādas vides radīšana vai labiekārtošana, kurā tiek realizēta vietējā produkcija, un jaunu realizācijas veidu ieviešana.

4. Darbinieku produktivitātes kāpināšana.

Rīcības apraksts

Rīcības ietvaros tiks atbalstīta jaunu uzņēmumu veidošana un esošo attīstība, konkurētspējas celšana nelauksaimnieciskajā uzņēmējdarbībā, lauksaimniecības produktu pārstrāde, lauku tūrisma un uzņēmējdarbības infrastruktūras sakārtošana. Ieguldījumi atbalstāmi būvniecībā, pamatlīdzekļu iegādē, sabiedriskajās attiecībās un personāla kvalifikācijas celšanā.   Papildu punkti tiek piešķirti par inovatīvām projektu idejām. Tiek atbalstīta kopprojektu veidošana.

Noderīga informācija projektu pieteikumu sagatavošanai Leader 7.kārtai.

 

Ministru kabineta noteikumi Nr. 590 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība lauku attīstībai apakšpasākumā "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju". Pieejami šeit. 

Noderīga informācija projektu pieteikumu sagatavošanai LAD mājas lapā. Pieejama šeit.

Vadlīnijas iepirkumu veikšanaihttps://www.lad.gov.lv/lv/iepirkuma-proceduras

 Vērtēšanas kritēriji:

Vērtēšanas kritēriji 1.Rīcība  Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai, attīstībai un konkurētspējas celšanai. 

Vērtēšanas kritēriju piemērošanas METODIKA. Pieejama šeit.

Pašvērtējuma veidlapas: 

Pašvērtējuma veidlapa 1. Rīcība Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai, attīstībai un konkurētspējas celšanai. 

 

 
Leader projektu ieguldījums Dobeles novadā, iedzīvotāju un uzņēmēju diskusijas

Biedrība “Dobeles rajona lauku partnerība” gatavojoties nākamajam plānošanas periodam ir apkopojusi paveikto periodā no 2016.-2020.gadam.

Šajā laikā ir izsludinātas

5 projektu konkursu kārtas, īstenoti 86 projekti, kopējais Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai (ELFLA) atbalsts projektu

īstenotājiem ir 1 816 976,70 EUR.

1.rīcībā “Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai, attīstībai un konkurētspējas celšanai” īstenoti 34 projekti dažādu nozaru uzņēmumu attīstībai un

jaunu uzņēmumu izveidei;

2.rīcībā “ Publiskās infrastruktūras, dabas un kultūras objektu kvalitātes uzlabošana un pieejamības veicināšana iedzīvotājiem” īstenoti 23 projekti

Dobeles novadā – veloparka izveide Auces pilsētā, rotaļu un sporta laukumu izveide novada pagastos, apgaismojuma ierīkošana un gājēju celiņu

izbūve, estrādes izbūve Krimūnās u.c.;

3.rīcība “ Atbalsts sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai teritorijas iedzīvotājiem” īstenoti 29 projekti – iegādāti koncerttērpi korim “Vizma”, tautastērpi

dažādiem novada deju kolektīviem, Penkulē izveidota piemiņas vieta politiski represētajiem, veikti ieguldījumi Augstkalnes-Mežmuižas baznīcas,

Vecauces baznīcas fasādes atjaunošanai u.c.

Aicinām iedzīvotājus, uzņēmējus un aktīvos novada iedzīvotājus piedalīties semināros par Dobeles lauku attīstības stratēģijas ieviešanas rezultātiem.

Semināros būs iespēja uzzināt plašāk par īstenotajiem projektiem, informāciju par šogad plānoto konkursa kārtu, kā arī apkoposim jaunu projektu idejas,

kuru īstenošana uzlabotu dzīves vidi, uzņēmējdarbības iespējas, sakārtotu apkārtējo teritoriju.

Uzņēmēju, iedzīvotāju informēšanas un vajadzību apzināšanas sanāksmes plānotas:

06.10. pl.10.00 Auces pilsētas pārvaldē, Raiņa iela 12, Aucē, 2 stāva zālē; Dienas kārtība. 

Reģistrācijas saite semināram  https://forms.gle/AhgGWCa3P3Yq8P83A

07.10. pl.10.00 Dobeles PIUAC, Brīvības ielā 7, Dobelē; Dienas kārtība

Reģistrācijas saite semināram  https://forms.gle/ijoizqGFngeYVRqc9

10.10. pl.18.00 Naudītes skolas zālē, Naudītes pagastāDienas kātība.  

Reģistrācijas saite semināram https://forms.gle/AhgGWCa3P3Yq8P83A

14.10. pl. 10.00 Penkules pagasta pārvaldē, Penkulē; Dienas kārtība

 Reģistrācijas saite semināram  https://forms.gle/seGFT7voZF1xK4KN7

19.10. pl. 10.00 Tērvetes tautas namā, Zelmeņos, Tērvetes pagastāDienas kārtība. 

Reģistrācijas saite semināram  https://forms.gle/Lmbo4WCZuRu5vukd8

20.10. pl. 10.00 Bikstu pagasta pārvaldē, Bikstu pagastā; Dienas kārtība. 

 Reģistrācijas saite semināram https://forms.gle/3s6w8vjq6b8Q79KS7

20.10. pl.13.00 Aizstrautnieku bibliotēkā, Dobeles pagastā; Dienas kārtība.  

Reģistrācijas saite semināram  https://forms.gle/28E94F4e55v5wapYA

 21.10. pl.14.00 Lejasstrazdu bibliotēkā, Dobeles pagastā. Dienas kārtība.  

Reģistrācijas saite semināram  https://forms.gle/EkNEeCVPzEx9DR5k9

Plašāka informācija par īstenotajiem projektiem un plānotajiem semināriem atrodama www.dobelespartnerība.lv mājas lapā un Biedrība “Dobeles rajona lauku partnerība” Facebook lapā.

 
Dobeles partnerības 6.kārtas projektu vērtēšanas rezultāti

Dobeles partnerībā ir noslēgusies Leader projektu konkura 6.kārtā iesniegto projektu

izvērtēšana, projektu rindošanas rezultāti zemāk: 

Rīcība Nr.1 Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai, attīstībai un konkurētspējas celšanai.

Rīcība Nr.2 Publiskās infrastruktūras, dabas un kultūras objektu kvalitātes uzlabošana un

pieejamības veicināšana iedzīvotājiem.

Rīcības Nr. 3 Atbalsts sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai teritorijas iedzivotājiem.

 
<< Sākums < Iepriekšējā 1 2 3 4 5 6 7 Nākamā > Beigas >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
Reklāmkarogs
Izstrādāja IT Risinājumu Centrs.