Projekti Drukāt

Laika posmā no 2006.-2008. g.  izstrādāta un arī ieviesta Dobele partnerības attīstības stratēģija ”Dzīves kvalitātes uzlabošana lauku apvidos”. Stratēģijas ieviešana nodrošināta piesaistot finansējumu  no Eiropas Lauksaimniecības virzības un garantiju fonda (ELVGF) un Latvijas Republikas valsts budžeta līdzekļiem  94 804,90 apmērā, kopā apstiprināti un ieviesti 31 projekts.

Šobrīd tiek nodrošināta  Dobeles rajona lauku attīstības stratēģija 2009-2013 ieviešana partnerības teritorijā. Plānotas tematiskās rīcības:
1.Rīcība: Sociālo un publisko pakalpojumu kvalitātes uzlabošana un jaunu pakalpojumu veidošana vietējo iedzīvotāju dzīves kvalitātes nodrošināšanai
2.Rīcība: Sadzīves un amatniecības pakalpojumu kvalitātes uzlabošana un jaunu pakalpojumu veidošana vietējo iedzīvotāju dzīves kvalitātes nodrošināšanai un nodarbinātības veicināšanai
3.Rīcība. Izglītības, kultūras un vēstures mantojuma saglabāšanas, pilnveidošanas, un pieejamības uzlabošanas aktivitāšu veicināšana vietējiem iedzīvotājiem
4.Rīcība. Vietējo sabiedriskos aktivitāšu veicināšana - interešu, aktīvās atpūtas un brīvā laika pavadīšanas infrastruktūras izveide un pilnveide vietējiem iedzīvotājiem, vides sakārtošana un teritoriju labiekārtošana.
5.Rīcība Lauksaimniecības produktu ražošana, pirmapstrāde, pārstrāde un pirmapstrāde mājas apstākļos, tai skaitā pašu saražotās produkcijas iepakošana.
Kopējais finansējuma stratēģijas 2008- 2013 ieviešanai
916 199,91Ls


 
Finansējuma sadalījums rīcībām.
 

Lai nodrošinātu Dobeles partnerības izvirzīto mērķu realizāciju, partnerība  piedalās dažādos starptautiskos projektos.

 
Reklāmkarogs
Izstrādāja IT Risinājumu Centrs.