Noderīga informācija projektu pieteikumu sagatavošanai Leader 6.kārtai.

Dobeles rajona lauku partnerīas SVVA attīstības stratēģija 2015-2020.gadam. Pieejama šeit.

Ministru kabineta noteikumi Nr. 590 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība lauku

attīstībai apakšpasākumā "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju".

Pieejami šeit. 

Noderīga informācija projektu pieteikumu sagatavošanai LAD mājas lapā. Pieejama šeit.

Vadlīnijas iepirkumu veikšanai. Pieejamas šeit.

 

Vērtēšanas kritēriji:

Vērtēšanas kritēriji 1.Rīcība  Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai, attīstībai un konkurētspējas celšanai. 

Vērtēšanas kritēriji 2.Rīcība Publiskās infrastruktūras, dabas un kultūras objektu kvalitātes

uzlabošana un pieejamības veicināšana iedzīvotājiem.

Vērtēšanas kritēriji 3.Rīcība  Atbalsts sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai teritorijas iedzīvotājiem

Vērtēšanas kritēriju piemērošanas METODIKA. Pieejama šeit.

 

Pašvērtējuma veidlapas: 

Pašvērtējuma veidlapa 1. Rīcība Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai, attīstībai un konkurētspējas celšanai. 

Pašvērtējuma veidlapa   2.Rīcība Publiskās infrastruktūras, dabas un kultūras objektu kvalitātes

 

uzlabošana un pieejamības veicināšana iedzīvotājiem.

Pašvērtējuma veidlapa 3.Rīcība  Atbalsts sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai teritorijas iedzīvotājiem

 
Seminārs par Leader projektu 6.kārtu

Uzaicinām jūs uz informatīvo semināru par Dobeles VRG Leader 6.kārtas ieviešanas nosacījumiem.

Seminārs notiks š.g. 8.aprīlī, plkst. 10.00  tiešsaites platformā TEAM, lūdzu reģistrējieties 

šajā saitē, lai saņemtu saiti dalībai  https://forms.gle/A2aiYTSFL5jYpSHR7

Darba kārtība:

Sludinajums seminarsdk

 

 

Uzaicinājums
Sludinajums par seminaru

 
Dobeles lauku partnerība ir izsludinājusi projektu 6.kārtu Leader projektiem!!

 

Biedrība “Dobeles rajona lauku partnerība” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 6. kārtu

 Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas ieviešanai.  Kārta tiek izsludināta Eiropas lauksaimniecības

fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gadam apakšpasākumam

19.2. “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”.

Sludinājums.

Prezentācija bilde

Termiņš, kad tiks uzsākta projektu iesnieguma pieņemšana

no 2022. gada 16.aprīļa līdz 2022. gada 16.maijam

 

Sludinājuma kopsumma

Kopējā 6.kārtā izsludinātā summa – 702 480.01 EUR

 Rīcība Nr.1 Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai, attīstībai un konkurētspējas celšanai – 477 010.26 EUR.

Rīcība Nr.2 Publiskās infrastruktūras, dabas un kultūras objektu   kvalitātes uzlabošana un pieejamības veicināšana – 135 000.00 EUR

Rīcība Nr.3 Atbalsts sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai teritorijas iedzīvotājiem – 90 469.75 EUR

Projektu īstenošanas termiņš

Ja tiek veikta būvniecība, teritorijas labiekārtošana – divi gadi no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu. Pārējiem projektiem projektu īstenošanas termiņš ir viens gads no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

Ja projektu īsteno aktivitātē “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” un projektā paredzēta attiecināmo izmaksu pozīcija “Ar projekta saistītā personāla atalgojuma un darbības nodrošināšana”, izmaksas, kas pārsniedz 15% no projekta kopējās attiecināmo izmaksu summas – divi gadi no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

Vietējās rīcības grupas nosaukums un adrese

Biedrība “Dobeles rajona lauku partnerība”

Uzvaras iela 2, Dobele, LV-3701

Kontaktinformācija

Aija Šenbrūna

Tel. 29812300, e-pasts Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu

Dace Vilmane

Tel. 29187113, e-pasts Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu

Ar Dobeles lauku partnerības SVVA stratēģiju un citiem saistošiem dokumentiem var iepazīties www.dobelespartneriba.lv, www.lad.gov.lv   vai partnerības birojā Dobelē, Uzvaras ielā 2, 2 stāvā.

Projektu iesniegšana

Projekta iesniegumu, kā arī vērtēšanas kritērijos norādīto papildu   informāciju var iesniegt tikai Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmā  https://eps.lad.gov.lv/login.

Kopā ar projekta iesniegumu iesniedzams arī atbalsta pretendenta pašnovērtējums par projekta atbilstību vietējās attīstības stratēģijā attiecīgajai rīcībai noteiktajiem projektu vērtēšanas kritērijiem, norādot katram kritērijam atbilstošo punktu skaitu un pamatojot punktu skaita atbilstību.

 

 

Rīcība

 

Stratēģiskais mērķis SM1 Uz vietējiem resursiem balstīta uzņēmējdarbības attīstība

Rīcība Nr.1   Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai, attīstībai un konkurētspējas celšanai.  (ELFLA) LAP 2014.–2020.gadam apakšpasākumam 19.2. “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē 19.21. “Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas”.

Atbalsta apmērs

Izsludinātais atbalsta apmērs: 477 010.26 EUR

Maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam 40 000 EUR ,

Max atbalsta intensitāte 70% individuālam projektam, 80% kopprojektam

Atbalsta pretendenti

Juridiska persona, privātpersona, zemnieku saimniecība, individuālais komersants, biedrības un nodibinājumi, vietējā pašvaldība. Leader atbalsts tiek piešķirts uzņēmumiem, kuru apgrozījums noslēgtajā gadā pirms projekta iesniegšanas nepārsniedz 150 000 EUR.

Atbilstošā MK Noteikumu Nr.590 5.punktā minētā darbība

1. Jaunu produktu un pakalpojumu radīšana, esošo produktu un pakalpojumu attīstīšana, to realizēšana tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšana.

2. Lauksaimniecības produktu pārstrāde, to realizēšana tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšana.

3. Tādas vides radīšana vai labiekārtošana, kurā tiek realizēta vietējā produkcija, un jaunu realizācijas veidu ieviešana.

4. Darbinieku produktivitātes kāpināšana.

Rīcības apraksts

Rīcības ietvaros tiks atbalstīta jaunu uzņēmumu veidošana un esošo attīstība, konkurētspējas celšana nelauksaimnieciskajā uzņēmējdarbībā, lauksaimniecības produktu pārstrāde, lauku tūrisma un uzņēmējdarbības infrastruktūras sakārtošana. Ieguldījumi atbalstāmi būvniecībā, pamatlīdzekļu iegādē, sabiedriskajās attiecībās un personāla kvalifikācijas celšanā.   Papildu punkti tiek piešķirti par inovatīvām projektu idejām. Tiek atbalstīta kopprojektu veidošana.

Vērtēšanas kritēriji 1Rīcība.

Pašvērtējuma veidlapa 1 Rīcība.

 

Rīcība

SM2 Kvalitatīvas dzīves telpas izveide Dobeles lauku partnerības iedzīvotājiem.

Rīcība Nr.2   Publiskās infrastruktūras, dabas un kultūras objektu kvalitātes uzlabošana un pieejamības veicināšana iedzīvotājiem.

Apbalsta apmērs

Izsludinātais atbalsta apmērs: 135 000.00 EUR

Maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam 50 000 EUR

Max atbalsta intensitāte 90% Sabiedriskā labuma projektiem bez pelņas gūšanas nolūka.

Atbilstošā MK Noteikumu Nr.590 5.punktā minētā darbība

Vietējās teritorijas, tostarp dabas un kultūras objektu, sakārtošanai, lai uzlabotu pakalpojumu pieejamību, kvalitāti un sasniedzamību.

Rīcības apraksts

Rīcības ietvaros paredzēts atbalstīt partnerības teritorijā esošās publiskās infrastruktūras attīstību, kas nodrošina pakalpojumu un kvalitatīvas dzīves pieejamību vietējiem iedzīvotājiem. Projekti ir nozīmīgi lauku teritorijas attīstībai, rada priekšnosacījumus jaunu pakalpojumu un produktu attīstībai iedzīvotāju dzīves kvalitātes nodrošināšanai, ir apstiprināti novadu attīstības programmās.

Vērtēšanas kritēriji 2.Rīcībai.

Pašvērtējuma veidlapa 2.Rīcībai

 

Rīcība

SM2 Kvalitatīvas dzīves telpas izveide Dobeles lauku partnerības iedzīvotājiem. Rīcība Nr.3 Atbalsts sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai teritorijas iedzīvotājiem

Apbalsta apmērs

Izsludinātais atbalsta apmērs: 90 469.75 EUR.

Maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam 10 000 EUR

Max atbalsta intensitāte 90% Sabiedriskā labuma projektiem bez pelņas gūšanas nolūka.

Atbalsta pretendenti

Juridiska persona (tostarp vietējā pašvaldība, biedrība un nodibinājums) vai fiziska persona, kas īstenos sabiedriskā labuma projektu.

Atbilstošā MK Noteikumu Nr.590 5.2.2.punktā minētās darbības

1. Sabiedrisko aktivitāšu (tostarp apmācību un interešu klubu, sociālās aprūpes vietu, kultūras, vides aizsardzības, sporta un citu brīvā laika pavadīšanas aktivitāšu) dažādošana.

Rīcības apraksts

Rīcības ietvaros tiks atbalstīti ieguldījumi sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem - kultūras, sporta, interešu grupu un cita veida pilnvērtīga brīvā laika pavadīšanas aktivitāšu izveidei un pilnveidošanai, kultūras un dabas mantojuma pieejamības uzlabošanai, ja tiek pierādīta to ilgtspēja.

Vērtēšanas kritēriji 3.rīcībai.

Pašvērtējuma veidlapa 3.rīcībai

 
Sadarbības projekts Ezis aktīvi turpinās

 

 EZIS 2022 FEBRUĀRIS   

ezis logo

 

 

 

 

 

 

2022. gada 20. februārī platformā Google Clasroom notika šajā mācību gadā pirmā “Jauno zinātnieku skola”,

lai jauniešiem radītu interesi par inženierzinātnēm un viņi papildus tiktu izglītoti, lai ar augstām sekmēm spētu

nokārtot eksakto priekšmetu eksāmenus. Ceram, ka tieši šeit papildus motivāciju studijām eksakto zinātņu

nozarēs iegūs jaunie speciālisti un vēlāk atgriezīsies reģionā, ar savām zināšanām radot pievienoto vērtību.

25 skolēni no pamatskolu grupas un 25 skolēni no vidusskolām, un viņu skolotāji pirms nodarbībām bija

noskatījušies speciāli šīm tikšanās reizēm sagatavotus video sižetus. Šoreiz pamatskolu skolēni -  par

siltumkustību un vielu izplešanos, par ķīmisko reakcijas vienādojumu pierakstu, bet vidusskolēni -  par fāžu pāreju,

par to, kā izprast jonu apmaiņas reakcijas. Nodarbību laikā iegūtās teorētiskās zināšanas jaunieši

pielietoja praktiski, izmantojot Mārtiņa Gulbja sagatavotos mācību komplektus, lai katrs savās mājās Mārtiņa

vadībā patstāvīgi veiktu eksperimentus un pierakstītu ķīmiskās formulas un vienādojumus. To, ka jauniešiem

tas bija aizraujoši, liecina viņu atsauksmes tērzētāvā:

Roberts: Man patika pildīt eksperimentus no mājam, un arī viss strādāja kā plānots.

Elīna Lelde: Man ļoti patika pašai visu izmēģināt. Bija interesanti redzēt gan kā vielas izskatās uz papīra (formula),

gan īstajā dzīvē. Lielākā daļa no šodien apgūtā (abās stundās) bija kaut kas jauns, kas ir ļoti jauki. Tiešām skatījos,

klausījos un mēģināju ar lielu interesi.

Annija: Man likās ļoti interesanti veikt visus eksperimentus, un es sapratu, kā siltums izplešas.

Agnija:  Bija interesanti redzēt, kā no aukstas pudeles, uzliekot virsū monētu, tā mazliet paceļas.

Jasmīna: Redzēju lieliskas reakcijas, un arī mazais brālis, kuram ir milzīga interese par ķīmiskajām reakcijām,

stāvēja blakus un ar interesi vēroja.

Ingars: Tas gan nav tāpat, kā bija pirmajās nodarbībās (klātienē), taču man ļoti patika, un ir liels prieks, ka šīs

nodarbības ir atgriezušās!

Sanija: Man patika, ka guvu ne tikai teorētiskas zināšanas, bet arī redzēju, kā tas izpaužas praktiski. Šādi

uzreiz šķiet daudz interesantāk mācīties.

 

Nākamā nodarbība 13. martā.

 Uzziņai:

2019. gada 6. jūnijā Lauku atbalsta dienests apstiprināja projektu Nr.19-00-A019.332-000008 „Inženierzinātņu

apguves popularizēšana reģiona ilgtspējīgas ekonomiskās attīstības veicināšanai”, kas tika iesniegts

Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam

apakšpasākuma „Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība” ietvaros.

 Projektu atpazīsim arī pēc nosaukuma EZIS (Eksaktās Zinātnes Inženiera Spēks).

Projektā plānotās aktivitātes tiek organizētas saskaņā ar sadarbības līguma nosacījumiem, kas noslēgts

starp Vietējām rīcības grupām: Saldus rajona attīstības biedrību, biedrību “Laukiem un Jūrai”,

Dobeles rajona lauku partnerību, Kandavas Partnerību, biedrību “Darīsim paši”. Projekts tiek īstenots

sadarbībā ar reģionā darbojošos uzņēmumu SIA “SCHWENK Latvija”. Uzņēmums ražo augstākās kvalitātes

cementu, SIA “SCHWENK Latvija” projektā pārņēmis nodibinājuma “CEMEX Iespēju fonds” saistības.

Projektā tiek organizētas daudzveidīgas aktivitātes (2019-2022)

1. Trīs semināri/nodarbības eksakto priekšmetu skolotājiem no visa reģiona.

2. “Jauno zinātnieku skola” reģionā.

3. Reģionā esošajām skolām izstrādāts dizaina komplekts. Integrētais komplekts tiks ieviests visu piecu

sadarbības partneru kādā no skolām.

4. Noorganizēts āra pasākums “Zinātnes diena”.

5. Projekta laikā pievērsta uzmanība publicitātes pasākumiem un strādāts ar sociālajiem mēdijiem,

lai parādītu plašo inženierzinātņu spektru. Projektam izstrādāts logo atpazīstamības veicināšanai.

Projektā paredzētās aktivitātes plānotas līdz 2022. gada augustam.

Prezentācija Saite

ezis partneri

 
Drīzumā plānojam Leader projektu konkursa jaunās kārtas izsludināšanu!

Dobeles lauku parterība ir saņēmusi finansējumu pārejas periodam Leader projektu atbalstam,

tuvākā laikā plānojam izsludināt jaunu projekta kārtu.  

Pieteikties finasējumam varēs gan uzņēmējdarbības atbalstam, gan vietējo aktivitāšu īstenošanai.

Sekojiet līdzi mūsu informācijai.

Tālruni konkatktiem:

Dace Vilmane 29187113

Aija Šenbrūna 29812300

Ineta Vintere 22026755

 
Dobeles partnerībā 5 kārtā iesniegto projektu rindošanas rezultāti

Dobeles partnerība ir veikusi Leader 5.kārtā iesniegto projektu vērtēšanu un rindošanu.

Vērtēšanas rezultāti  pielikumā esošajā tabulā:

PROJEKTU VĒRTĒŠANAS KOPSAVILKUMS 5.KĀRTA

 

 

 

 
Dobeles lauku partnerība izsludina LEADER projektu konkursa 5.kārtu!!

Dobeles rajona lauku partnerība ir izsludinājusi Leader

projektu konkursa 5.kārtu!!!

Termiņš projektu iesniegšanai: no 2020. gada 7.jūnija līdz 2020. gada 7.jūlijam

Izsludinātā finansējuma kopsumma:  327 364.19 EUR

Izsludinātās aktivitātes:

Stratēģiskais mērķis 1: Uz vietējiem resursiem balstīta uzņēmējdarbības attīstība

Rīcība Nr.1 Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai, attīstībai un konkurētspējas celšanai.– 261 826.48 EUR.

Maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam 40 000 EUR , ja ieguldījumi būvniecībā ir vismaz 70% no projekta

attiecināmo izmaksu summas 70 000 EUR Maksimālā atbalsta intensitāte 70% individuālam projektam, 80% kopprojektam.

 Stratēģiskais mērķis 2: Kvalitatīvas dzīves telpas izveide Dobeles lauku partnerības iedzīvotājiem.

Rīcība Nr.2 Publiskās infrastruktūras, dabas un kultūras objektu kvalitātes uzlabošana un

pieejamības veicināšana iedzīvotājiem – 65 537.71 EUR .

Maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam 50 000 EUR

Maksimālā atbalsta intensitāte 90% Sabiedriskā labuma projektiem bez pelņas gūšanas nolūka.

 

 Projektu īstenošanas termiņi: Ja tiek veikta būvniecība, teritorijas labiekārtošana - divi gadi no LAD

lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.   Ja projektu īsteno aktivitātē

“Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” un projektā paredzēta attiecināmo izmaksu pozīcija

“Ar projekta saistītā personāla atalgojuma un darbības nodrošināšana” izmaksas,

kas pārsniedz 15% no projekta kopējās attiecināmo izmaksu summas – divi gadi no

LAD lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu. Pārējiem projektiem

projektu īstenošanas termiņš ir viens gads no LAD lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

 

Projekts jāiesniedz  tika  LAD Elektroniskās pieteikšanās sistēmā https://eps.lad.gov.lv/login.

 

Informatīvie un noderīgie dokumenti:

 

Dobeles rajona lauku attīstības SVVA stratēģija 2020

 

Sludinājums projekta konkursam, konkursa vērtēšanas kritēriji

 

Projektu kritēriju piemērošanas metodika

 

Pašvērtējuma veidlapa Rīcibā Nr.1

Pašvērtējuma veidlapa Rīcība Nr.2

 

C sadaļa 1.pielikums Finanšu informācija

 

Atbalsta pretendenta deklarācija

 

Veidlapa_par_projekta_pakalpojumu_rezultatu_uzturesanu_5_2_aktivitatei

 

Paraugs_projekta_iesnieguma_aizpildisanai_19_2_1

 

Grūtībās nonākuša uzņēmuma aprēķina kalkulators

 

EPS_rokasgramata_LEADER_2019

 

elfla_publicitates_plaksne_liel_A3_Leader

 

Prezentācijas pie projekta iesniegšanas nosacījumiem uzņēmējdarbībā.

 

 

Visas konsultācijas tiks veiktas tikai attālināti, lūdzu  zvaniet vai rakstiet epastus.

 

  

Biedrība “Dobeles rajona lauku partnerība”

Adrese: Uzvaras iela 2, Dobele, LV-3701

Kontakti:  Aija Šenbrūna, Tel. 29812300,  Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu

Dace Vilmane Tel. 29187113,  Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu  

 

Ar Dobeles lauku partnerības SVVA stratēģiju var iepazīties www.dobelespartneriba.lv ,

www.lad.gov.lv vai partnerības birojā Dobelē, Uzvaras ielā 2, 2 stāvā.

Aicinām būt aktīviem un sniegt projektus!

 logo

"Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests"

 
Projekts "EZIS"

2019. gada 6. jūnijā Lauku atbalsta dienests apstiprinājis projektu Nr.19-00-A019.332-000008 „Inženierzinātņu apguves popularizēšana reģiona ilgtspējīgas ekonomiskās attīstības veicināšanai”(EZIS), kas tika iesniegts Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma „Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība” ietvaros.

Projekta vadošais partneris ir Saldus rajona attīstības biedrību, pārējie sadarbības partneri - biedrība “Laukiem un Jūrai”, Dobeles rajona lauku partnerība, Kandavas partnerība, biedrība “Darīsim paši un SIA “SCHWENK Latvija”.

 Sadarbības projekta mērķis ir veicināt zinošu un motivētu jauno speciālistu un uzņēmēju pienesumu darba tirgū eksaktajās un tehniskajās nozarēs, tādējādi stiprinot teritoriju ekonomisko attīstību.

Plānotas aktivitātes:

  1. 1.Trīs konferences tipa motivējoši pasākumi reģionā esošo eksakto priekšmetu skolotājiem;
  2. 2.Integrēta komplekta izstrāde, kas vidē interaktīvi un radoši parāda fizikas, ķīmijas, matemātikas likumus;
  3. 3.Aktivitāte “Jauno Zinātnieku skola” 2019./2020. mācību gads;
  4. 4.Aktivitāte “Jauno Zinātnieku skola” 2020./2021. mācību gads;
  5. 5.Inženierzinātņu popularizēšanas pasākums “Zinātnes diena”;
  6. 6.Publicitātes pasākumi, inženierzinātņu popularizēšanai un atpazīstamības veicināšanai.

Projekta īstenošanas laiks ir no 2019.gada 1.augusta līdz 2021.gada 1.augustam.

 

 

 
<< Sākums < Iepriekšējā 1 2 3 4 5 6 Nākamā > Beigas >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
Reklāmkarogs
Izstrādāja IT Risinājumu Centrs.