Aktualitātes

Dobeles vietējās rīcības grupas darbinieki š.g. 20 maijā piedalīsies informatīvajā seminārā un dalīsies pieredzē par LEADER konkursu 1.kārtas norisi.

Semināra dienas kārtība.

 
Informatīvie semināri Dobeles VRG

20160412 140908 seminars dob 640x360 20160414 152710 640x360

 

Dobeles VRG veiksmīgi norisinās informatīvie semināri par LEADER projektu konkursiem.

Paldies visiem par atsaucībui un interesi!

 

Prezentācijas no semināra:

Finansējuma piesaistes iespējas LEADER projektos 2016-2020

Sabiedriskā labuma projektu realizācija. 

ALTUM prezentācija

 
Informatīvie semināri par finansēšanas nosacījumiem Leader projektos

Dobeles partnerība organizē informatīvos seminārus par finansējuma piesaistes iespējām LEADER veida projektos, nosacījumiem, ieviešanu.

Darba kārtība:

1. Informācija par Dobeles lauku partnerības SVVA stratēģijas 2015-2020  ieviešanu un plānotajiem rezultātiem.

2. Atbalsta saņemšanas nosacījumi Leader projeku īstenošanai uzņēmējdarbības attīstība sekmēšanai.

3. Atbalsta saņemšanas nosacījumi  Leader projektu īstenošanai sabiedriskā labuma projektos.

4. Jautājumi, atbildes

 

Semināru norise:

12.aprīlī plkst. 14.00 Dobeles novada domes lielajā zālē, Brīvības iela 15, Dobele. Darba kārtība.

14.aprīlī plkst. 14.00 Tērvetes kultūras namā, Zelmeņos, Tērvetes pagastā, Tērvetes novadā. Darba kārtība.

19.aprīlī plkst. 10.00 Auces novada kultūras centrā, Ausmas iela 3, Auce, Auces novads. Darba kārtība.

 

 Lūgums informāciju par dalību seminārā nosūtīt uz epastu Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu  

 

 Aicinām piedalīties! 

 

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

logo

 

 
Dobeles lauku partnerība izsludina LEADER projektu konkursu 1. kārtu

Termiņš projektu iesniegšanai: 2016. gada 29. aprīlis līdz 2016. gada 30. maijs

Izsludinātā finansējuma kopsumma: 507 051.76  EUR

Stratēģiskais mērķis 1: Uz vietējiem resursiem balstīta uzņēmējdarbības attīstība

Rīcība Nr.1  Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai, attīstībai un konkurētspējas celšanai.– 253 525.87 EUR.

Stratēģiskais mērķis 2: Kvalitatīvas dzīves telpas izveide Dobeles lauku partnerības iedzīvotājiem. 

Rīcība Nr.2  Publiskās infrastruktūras, dabas un kultūras objektu  kvalitātes uzlabošana un pieejamības veicināšana iedzīvotājiem– 202 820.71 EUR

Rīcība Nr.3  Atbalsts sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai teritorijas iedzīvotājiem – 50 705.18 EUR.

 

Projektu  īstenošanas termiņi: Ja tiek veikta būvniecība, teritorijas labiekārtošana - divi gadi no LAD lēmuma pieņemšanas par projekt iesnieguma apstiprināšanu. Ja projektu īsteno aktivitātē “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” un projektā paredzēta attiecināmo

izmaksu pozīcija “Ar projekta saistītā personāla atalgojuma un darbības nodrošināšana” izmaksas, kas pārsniedz 15% no projekta kopējās

attiecināmo izmaksu summas – divi gadi no LAD lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināša.

 Pārējiem projektiem projektu īstenošanas termiņš ir viens gads no LAD lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

 

Projektu iesniegšana: elektroniskā dokumenta formā var iesniegt LAD Elektroniskās pieteikšanās sistēmā

https://eps.lad.gov.lv/login  vai parakstot pieteikumu ar drošu elektronisko parakstu un apliecinot ar

laika zīmogu Elektronisko dokumentu likumā noteiktajā kārtībā,

var iesniegt nosūtot uz LAD e-pastu: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu .

Projekta iesniegumus papīra formātā iesniegt Dobeles lauku partnerības birojā, Uzvaras ielā 2, 2. stāvā, Dobelē.

 Projektu konkursa izsludināšanas sludinājums.

Dobeles lauku partnerības SVVA stratēģija 2020.

MK noteikumi Nr. 590, kas regulē projektu finansējuma piešķiršanu.

 

Biedrība “Dobeles rajona lauku partnerība”

Adrese: Uzvaras  iela 2, Dobele, LV-3701

Kontakti:   Dace Vilmane Tel. 29187113, e-pasts Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu

Aija Šenbrūna, Tel.  29812300,  epasts Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu

Ar Dobeles lauku partnerības SVVA stratēģiju var iepazīties www.dobelespartneriba.lv , www.lad.gov.lv 

vai partnerības birojā Dobelē, Uzvaras ielā 2, 2 stāvā.

logo

 
PAR PARTNERĪBU

Dobeles rajona lauku partnerības darbības mērķis ir -  veicināt sabiedrības iniciatīvu un pilsonisko līdzdalību, sekmējot ilgtspējīgu lauku attīstību.

Partnerības galvenie uzdevumi:

  • sekmēt sabiedrības iniciatīvu, kas vērsta uz lauku teritorijas attīstību un vietējo iniciatīvas grupu dibināšanos un attīstību,
  • izstrādāt stratēģijas ilgtspējīgai lauku attīstībai un nodrošināt to īstenošanu, izmantojot sabiedrības līdzdalības principus,
  • veidot interešu pārstāvniecību lauku attīstību jautājumu risināšanai dažādos līmeņos, institūcijās,
  • piesaistīt un koordinēt finanšu, materiālos un intelektuālos resursus Partnerības mērķu sasniegšanai,
  • izglītot un informēt iedzīvotājus par lauku attīstības jautājumos, attīstīt sadarbību ar valsts, pašvaldību un nevalstiskajām organizācijām, uzņēmumiem un citām institūcijām Latvijā un ārvalstīs, veicinot Dobeles rajona lauku attīstību.


„Dobeles rajona lauku partnerības” augstākā lēmējinstitūcija ir Biedru sapulce. 

 

Organizācijas veiksmīgai funkcionēšanai ir izveidota pārstāvju lēmējinstitūcija –Padome deviņu cilvēku sastāvā. Padome ir izveidota ievērojot partnerības principu, kas paredz, ka no katra sektora: uzņēmējdarbība, valsts iestādes un pašvaldības, NVO, tiek ievēlēti ne vairāk kā 3 locekļi. Padome no savas vidus ir izvēlējusi priekšsēdētāju. Padomē tiek nodrošinātas un īstenotas arī jauniešu, lauku sieviešu un lauku uzņēmēju intereses. Šobrīd jauniešu interese Padomē un partnerības darbā nodrošina jauniešu biedrības „Saspraude” pārstāvis, lauku sieviešu interese padomē un partnerības darbā nodrošina deleģētais Lauku sieviešu asociācijas pārstāvis, lauksaimnieku intereses nodrošina zemnieku pārstāvji.

 

 Padomes izpildinstitūcija ir koordinators, ko ievēlē Padome. Koordinators organizē Partnerības darbu, nodrošina Biedru sapulces un Padomes lēmumu izpildi, kā arī pārstāv Partnerību visās institūcijās.

Lauku vides centrā ir cilvēks, kas ir galvenais attīstības virzītājspēks. Lai samazinātu iedzīvotāju aizplūšanu no laukiem un lauku teritoriju degradēšanos,  ir svarīgi uzlabot lauku dzīves vides kvalitāti, tā, lai iedzīvotāji varētu nodrošināt savas sociālās un ekonomiskās aktivitātes pēc iespējas tuvāk dzīves vietai un redzētu nākotnē savu vietu lauku teritorijā.

Uzklausot iedzīvotāju viedokli un veicot situācijas analīzi, vietējā rīcības grupa konstatēja galvenās iedzīvotāju vajadzības, pilnvērtīgas dzīves vides nodrošināšanai, tās ir:

¶     Nodarbinātības iespējas, labi atalgots darbs,

¶     Iespējas uzsākt savu uzņēmējdarbību,

¶     Publisko pakalpojumu pieejamība un kvalitātes uzlabošana

¶     Pieejama kvalitatīva publiskā infrastruktūra

¶     Rekreācijas pakalpojumu saņemšanas iespējas.

¶     Kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana, tradīciju kopšana un popularizēšana

¶     Kvalitatīva brīvā laika pavadīšanas iespējas.

¶     Veicināt jauniešu iesaisti darba tirgū.

Galvenais attīstības stratēģijas izstrādes mērķis ir –iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošana, radot lauku vidi pievilcīgu iedzīvotājiem un uzņēmējiem, tas ir  - jārada nosacījumi un plāns attīstībai.

Attīstības stratēģijas izstrādāšanai ir liela nozīme, jo resursi, ko varam ieguldīt attīstībā  ir ierobežoti, bet iespējami labāka attīstības rezultāta sasniegšanai nepieciešama dažādu sektoru sadarbība un resursu apvienošana.

Galvenie iemesli kas jāņem vērā  attīstības stratēģijas izstrāde:

  • nepieciešams apzināt esošos resursus  partnerības teritorijā;
  • nepieciešams noskaidrot iedzīvotāju un uzņēmēju viedokli par situāciju un attīstības iespējam;
  • nepieciešams noteikt labākos veidus un līdzekļus ar kādiem sekmēt teritorijas attīstību.

Attīstības stratēģija ir pamats investīciju piesaistei, dzīves apstākļu un vides  apstākļu uzlabošanai.

               Dobeles rajona lauku partnerības izstrādātas integrētā attīstības stratēģija ir pamats investīciju piesaistei iedzīvotāju vajadzību risināšanai, tas rīcības plāns kā mēs gribam rīkoties un attīstīties laika posmā līdz 2020.gadam. Šobrīd tiek veikta stratēģijas izstrāde, lūdzam iepazīties ar SVVA  Stratēģijas  projektu.

Sniegt kommnetārus.

 
Izvērtēti projektu konkursa 6.kārtā iesniegtie projekti

Projektu konkursa 6.kārtā kopumā tika iesniegti 18 projektu iesniegumi. Projektu vērtēšanas rezultāti.

 
Tiek izsludināta 7.kārta Leader projektu konkursam!

Dobeles lauku partnerība izlsudina pieteikšanos uz 7.Leader projektu konkursa kārtu, kas norisināsies no 2013.gada 29.marta līdz 29.aprīlim. Kopējais pieejamais finasējums kārtai ir 231665.92 Ls.

Izsludinātās rīcības:

 1.rīcība: Sociālo un publisko pakalpojumu kvalitātes uzlabošana un jaunu pakalpojumu veidošana vietējo iedzīvotāju dzīves kvalitātes nodrošināšanai – 7. kārtā pieejamais finansējums LVL 39151.48.

 2.rīcība -  Sadzīves un amatniecības pakalpojumu kvalitātes uzlabošana, jaunu pakalpojumu veidošana,  mazās ražošanas attīstība vietējo iedzīvotāju dzīves kvalitātes nodrošināšanai un nodarbinātības veicināšanai – 7. kārtā pieejamais finansējums LVL 17489.98.

3.rīcība:  Izglītības, kultūras un vēstures mantojuma saglabāšanas, pilnveidošanas, un pieejamības uzlabošanas aktivitāšu veicināšana vietējiem iedzīvotājiem. 7. kārtā pieejamais finansējums LVL 60754.06.

 4.rīcība:   Vietējo sabiedriskos aktivitāšu veicināšana - interešu, aktīvās atpūtas un brīvā laika pavadīšanas infrastruktūras izveide un pilnveide vietējiem iedzīvotājiem, vides sakārtošana un teritoriju labiekārtošana. 4. kārtā pieejamais finansējums LVL 70041.96.

  5.rīcība „Lauksaimniecības produktu ražošana, pirmapstrāde, pārstrāde un pirmapstrāde mājas apstākļos, tai skaitā pašu saražotās produkcijas iepakošana.” 7.kārtā pieejamais finansējums LVL 44228.44.

 

 Ar rīcību mērķiem, to plānotajām darbībām, projektu vērtēšanas kritērijiem un minimālo punktu skaitu pozitīvā atzinuma saņemšanai par projekta iesniegumu ir iespējams iepazīties: www.lad.gov.lv un www.dobelespartneriba.lv vai Dobelē,  Uzvaras ielā 2, Biedrības „Dobeles rajona lauku partnerības” birojā.

 Projekti jāiesniedz līdz 29.aprīlim  plkst.16:00 Dobelē, Uzvaras ielā 2.

 Kontaktpersonas: Dace Vilmane tālr.29187113,  Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu ; Ineta Vintere tālr.22026755.

 Izsludinātais rīcības  plāns.

Informatīvie semināri:

Aucē 2013.gada  13.martā plkst. 10.00,  Auces pašvaldības telpās, Miera ielā 29, 2 stāvā.

Tērvetē 2013.gada 18.martā plkst.14.00 Tērvetes novada domē, Zelmeņos, Tērvetes novads.

Dobelē 2013.gada 19.martā plkst.10.00 Dobeles pilsētas domē, Brīvības 15, 3.stāvā lielajā zālē.

 
Izvērtēti 5.kārtas projekti

Dobeles lauku partnerības vērtēšanas komisija ir izvērtejusi Leader projektu konkursam iesniegtos 41 projektu!.

Projektu vērtējums pielikumā!

 
Dobeles lauku partnerība izsludina projektu konkursa 5.kārtu

Dobeles lauku partnerība izsludina projektu konkursa 5.kārtu. Projektu iesniegumi jāiesniedz no 23.marta līdz 23.aprīlim plkst.16.00 partnerības birojā - Dobelē, Uzvaras ielā 2, 1.stāvā. Tālāk informācija par izsludinātajām rīcībām un pieejamo finansējumu, kā arī vērtēšanas kritērijiem. Drīzumā tiks organizēti informatīvie semināri, sekojiet informācijai.         

 
<< Sākums < Iepriekšējā 1 2 3 4 5 6 7 Nākamā > Beigas >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
Reklāmkarogs
Izstrādāja IT Risinājumu Centrs.