Biedrība “Dobeles rajona lauku partnerība” izsludina atklātu projektu iesniegumu pieņemšanas 1. kārtu Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) intervences "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju, tostarp sadarbības aktivitātes un to sagatavošana" (LA19) aktivitātē "Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas”. Aktivitātes mērķis stimulēt uzņēmējdarbības attīstību un konkurētspēju, produktu un pakalpojumu izveidi, jaunu darbavietu radīšanu, ieviest inovatīvas tehnoloģijas un prakses, tostarp digitālus risinājumus, veicināt vietējo resursu produktīvu un ilgtspējīgu izmantošanu, kā arī paaugstināt darbinieku kvalifikāciju un sekmēt sociālās atstumtības riskam pakļauto personu iesaistīšanu darba tirgū.

Projektu iesniegumu pieņemšanas izsludināta aktivitātes "Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas”:

  • 1. rīcībā “Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai, attīstībai, konkurētspēju celšanai, tai skaitā jaunu uzņēmumu izveidei programmā 1.1. Lauku biļete” (200 000,00 euro) un
  • 2. rīcībā “Atbalsts konkurētspējīgu tūrisma produktu attīstībai un veidošanai” (100 000,00 euro).

Biedrības “Dobeles rajona lauku partnerība” paziņojums par projektu iesniegumu pieņemšanas 1. kārtu

Vērtēšanas kritēriji 1. rīcības (R1) projektiem

Vērtēšanas kritēriji 2. rīcības (R2) projektiem

Projektu iesniegumi jāiesniedz tikai izmantojot LAD elektroniskās pieteikšanās sistēmu (EPS).

Kā kļūt par LAD klientu | Lauku atbalsta dienests

Fiksētas summas maksājuma ar budžeta projekta aprēķina metodi “Lauku biļete” metodika

Iesniedzamie dokumenti:

Papildus, ja attiecinās uz projektu, pievieno:

  • Būvniecības dokumentus (būvniecības vadlīnijas) (ar iesniegumu vai sešu mēnešu laikā pēc lēmuma saņemšanas).
  • Valsts vides dienesta reģionālās vides pārvaldes izsniegtu izziņu;
  • Kopprojekta dalībnieku sadarbības līgumu, ja plānots īstenot kopprojektu
  • Energoefektivitātes apliecinošus dokumentus, ja investīcija paredzēta ēku energoefektivitātes palielināšanai vai energoefektīvas iekārtas iegādei;
  • Informāciju par atbalsta pretendenta elektroenerģijas patēriņu iepriekšējā kalendāra gadā, ja projekts paredz atjaunojamās enerģijas ražošanu pašpatēriņam.

Cita noderīgā informācija:

Prezentācijas no 19. jūlija tiešsaistes semināra par LEADER projektu 1. kārtu:

Vairāk metodiskie ieteikumi, skaidrojumi pieejami Lauku atbalsta dienesta tīmekļvietnē.

Kontaktinformācija

partneriba@dobelespartneriba.lv
Aija Šenbrūna 29812300, aija.senbruna@gmail.com
Dace Vilmane 29187113, dace.vilmane@inbox.lv
Ineta Vintere, 22026755, ineta.vintere@jelgava.lv
Uzvaras iela 2, 2. stāvā,
Dobele,
LV-3701

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.